Genç Çiftçiye hibe

MADDE 1 – (1)  Genç Çiftçiye hibe Bu Tebliğin amacı; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere otuz bin TL’ye kadar hibe ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Genel Müdürlük

MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük bu Tebliğ kapsamında, Bakanlık adına, 31/12/2014 tarihli ve 2014/45 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinin (2014-2020) temel amaç ve ilkeleri ile politika öncelikleri ve tedbirleri çerçevesinde;

a) Programın tanıtımını, genç çiftçilerin bilgilendirilmesini ve “https://gencciftci.tarim.gov.tr” uzantılı yazılımın yönetimini sağlar.

b) Programın idari, mali, hukuki ve teknik yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

c) Program ile ilgili olarak, yıllık hibe programı ve bütçe teklifinin hazırlanmasını, bu tekliflerin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesini ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar ve proje konularının uygulanacağı illeri belirler.

ç) Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik eğitim programlarının hazırlanmasını ve düzenlenmesini sağlar.

(2) Program kapsamında illerde desteklenecek genç çiftçi sayısı ve hibe miktarı; Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunun belirlemiş olduğu, kırsal alandaki yerleşim birimleri sayısı, genç çiftçi nüfusu, kırsal alan nüfusu ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri ve programın yıllık bütçesi çerçevesinde belirlenir.

İl müdürlüğü

MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü, Bakanlık adına bu Tebliğ, uygulama rehberi, protokol ve ilgili mevzuat kapsamında;

a) İl müdürlüğü bünyesinde genç çiftçi proje yürütme birimini oluşturur.

b) Proje uygulamalarının, amacına ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesini, izlenmesini, düzenlenecek tüm belgelerin kontrolünü, onaylanmasını ve birer suretinin muhafazasını sağlar.

c) Programdan faydalanan genç çiftçilere, uygulanan projelerin içeriği ve protokol hükümlerine göre gerektiğinde kısa süreli kurs, eğitim ve bilgilendirmeye yönelik toplantıların yapılmasını ve yazılı dokümanların hazırlanmasını sağlar.

ç) İş ve işlemlerin idari, mali, hukuki ve teknik yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların sekretaryasını ve koordinasyonunu yapar.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180324-14.htm

Damaye cinsi goji berry